Algemene voorwaarden:

Om misverstanden te voorkomen heb ik een aantal voorwaarden opgesteld. Het is belangrijk dat u de voorwaarden goed doorleest voordat u een dienst boekt.

U gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden bij het boeken van een dienst.

 

  • Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het beeldmateriaal van en alle opdrachten uitgevoerd door Petra van der Weiden Fotografie. Bij het aanvragen van een fotoshoot of andere opdracht geeft u automatisch (stilzwijgend) aan, akkoord te gaan met de voorwaarden.

Wanneer u bezwaar heeft tegen deze voorwaarden, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de fotograaf, voor het definitief bespreken van de betreffende opdracht of nabestelling. Wanneer de fotograaf uw bezwaar gegrond acht, kan ervoor gekozen worden een aangepaste overeenkomst te sluiten.

  • Boekingen

Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. Wanneer er echter een datum is gekozen is voor de fotoshoot staat deze shoot geboekt.

Nadat een dienst is geboekt, is annulering niet meer mogelijk. Indien de opdrachtgever ervoor kiest de opdracht te annuleren wordt 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht door Petra van der Weiden Fotografie, mits de opdracht meer dan 14 dagen van tevoren wordt geannuleerd. Bij annulering binnen twee weken voor de shoot wordt 100% van het tarief in rekening gebracht.

Alle genoemde tarieven zijn exclusief reiskosten en inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

Bij sommige weersomstandigheden kan een fotoshoot helaas niet op de buitenlocatie plaatsvinden, dit om de kwaliteit van de fotografie te garanderen en de fotografie apparatuur te beschermen. Mocht er sprake zijn van regen, hagel of sneeuw, onweer of storm, dan kan de fotoshoot buiten geen doorgang hebben. De opdrachtgever en fotograaf kunnen in overleg de fotoshoot naar een andere datum verplaatsen zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. De beslissing van de fotograaf is hierin doorslaggevend.

Het succes van een fotoreportage hangt af van vele omstandigheden, waaronder (maar niet uitsluitend) de getroffen voorbereidingen, de weersomstandigheden, de locatie, de hulp tijdens de reportage zelf, en in het geval van dieren de werkwilligheid van het betreffende dier. De fotograaf stuurt vooraf een lijst met tips ter voorbereiding, welke u niet verplicht bent door te nemen en/of op te volgen, maar welke wel bij kunnen dragen aan een groter succes van de boeking.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de resultaten van een fotoreportage, dan wordt er met de fotograaf samen naar een oplossing gekeken. U dient binnen 10 werkdagen na ontvangst van het resultaat uw klachten schriftelijk kenbaar te maken aan de fotograaf. Wanneer de fotograaf uw klachten gegrond acht, kan zij ervoor kiezen binnen redelijke termijn het afgekeurde werk opnieuw te leveren of te herstellen.

Vanwege de persoonlijke aard van de opdracht is restitutie van geld en/of vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte kosten in geen geval mogelijk.

  • Betaling

De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,- euro administratiekosten per dag plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

Zolang een opdracht nog niet betaald is behoudt de fotograaf zich het recht de resultaten van de betreffende opdracht niet te publiceren of te delen met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft totdat de betaling is ontvangen door de fotograaf, geen enkel recht de gemaakte beelden te publiceren of gebruiken op welke wijze dan ook.

  • Aansprakelijkheid

U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

Het is in geen geval mogelijk om de fotograaf (schade)claims op te leggen.

Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

  • Auteursrecht en Publicatie

Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Petra van der Weiden Fotografie. Op alle door Petra van der Weiden gemaakte foto’s en geschreven teksten rust auteursrecht.

Het is niet toegestaan foto’s te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Petra van der Weiden Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.

Afdrukken en digitale bestanden die worden gekocht zijn alleen bedoeld voor eigen privégebruik, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen met de fotograaf. Bij boeking van een persoonlijke/particuliere fotoreportage is het toegestaan uw digitale foto’s in webformaat (900x600 pixels of kleiner, tenzij specifiek anders overeengekomen) te plaatsen op uw persoonlijke social media profielen of forums, onder voorwaarde van naamsvermelding.

Elk ander gebruik dan op persoonlijke social media profielen of forums is enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Voor commercieel, redactioneel of promotioneel gebruik rekent de fotograaf andere tarieven dan voor particulier gebruik.

Bij uw boeking koopt u niet het auteursrecht van de fotograaf af, tenzij specifiek vooraf schriftelijk overeengekomen en met passende vergoeding. U koopt uw afdrukken en/of digitale bestanden, maar niet het auteursrecht. Het blijft dus ook na aankoop van de foto's niet toegestaan deze op enige andere wijze te publiceren dan zoals vermeld in deze algemene voorwaarden of zoals vooraf schriftelijk overeengekomen.

Het is wettelijk gezien niet toegestaan de foto's te publiceren, aan te passen, verveelvoudigen, kopiëren of te gebruiken op enig andere wijze dan hier beschreven in de algemene voorwaarden, tenzij vooraf anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Hieronder valt ook, maar niet uitsluitend, het (laten) nabewerken, schilderen of aanpassen van de foto op enige wijze.

Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen vanzelfsprekend recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor digitale bestanden en publicaties. Het afstaan van foto's aan derden of andere partijen op welke wijze dan ook, is dan ook niet toegestaan.

Als houder van het auteursrecht heeft Petra van der Weiden het recht de foto’s genomen tijdens een boeking te allen tijde naar eigen inzicht te gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden maar zal in dit geval altijd haar best doen u per e-mail op de hoogte te stellen van publicatie.

Ieder gebruik van de door de fotograaf gemaakte beelden anders dan beschreven in de algemene voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op het auteursrecht komt de fotograaf een vergoeding toe minstens twee maal de gebruikelijke vergoeding voor de betreffende vorm van gebruik of publicatie, met een minimum van €100.

Bij elke vorm van publicatie dient het duidelijk te zijn dat Petra van der Weiden de maker van het beeld is. Het zij door middel van het goed leesbare watermerk in de foto, het zij door de vermelding: ‘Foto: ’ of ‘Foto: "Petra van der Weiden Fotografie".

  • Digitale bestanden

Digitale bestanden (beelden) kunnen in verschillende formaten geleverd worden. In de algemene voorwaarden zijn de doeleinden en voorwaarden voor gebruik van de digitale bestanden beschreven, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is.

Het zonder toestemming gebruiken van de digitale bestanden op enig andere wijze dan beschreven in de voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Voor enige ander gebruik van de beelden dan beschreven in de algemene voorwaarden gelden aangepaste tarieven en afspraken.

Digitale bestanden in zogenoemd ‘webformaat’, doorgaans geleverd op 900x600 pixels, zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik tenzij schriftelijk anders overeengekomen. U heeft wel, tenzij anders overeengekomen, toestemming deze beelden te gebruiken op persoonlijke social media profielen of forums online, onder voorwaarde van naamsvermelding. De resolutie van deze bestanden is niet geschikt voor het (laten) afdrukken en/of uitvergroten van deze beelden. Deze bestanden zijn in het beeld voorzien van de 'digitale handtekening' of het watermerk van de fotograaf. Onder geen voorwaarden mag dit watermerk verwijderd worden, mag de foto bijgesneden of bewerkt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Bij publicatie dient de naam of website op het watermerk altijd goed leesbaar te zijn. Enig ander gebruik dan bovenstaand beschreven is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Digitale bestanden in zogenoemd ‘printformaat’ of ‘hoge resolutie’ (doorgaans een digitaal bestand groter dan 2000x3000 pixels) zijn geschikt om af te (laten) drukken enkel en alleen bedoeld voor privégebruik, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is met de fotograaf. Onder privégebruik wordt verstaan het zelf laten afdrukken van de foto voor eigen gebruik binnenshuis. Deze foto's mogen onder geen omstandigheden en op geen manier gepubliceerd, op internet of waar dan ook, of verveelvoudigd worden. Enig ander gebruik dan bovenstaand beschreven is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Indien u beeldmateriaal van Petra van der Weiden Fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Petra van der Weiden Fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.